Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7

0
686

INSATLL PHPMYADMIN ON CENTOS 7

Giới thiệu: phpMyAdmin là công cụ miễn phí (free tool) quản trị MySQL bằng giao diện GUI. Cài đặt phpMyAdmin được thực hiện sau khi đã cài đặt Apache, MySQL và PHP. Việc quản lý MariaDB bằng dòng lệnh khó khăn đối với bạn, thì việc cài đặt phpMyAdmin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đền này một cách trực quan, thuận tiện với giao diện web.

LƯU Ý: Cài đặt phpMyAdmin được thực hiện sau khi đã cài đặt Apache, MySQL và PHP.

Bạn có thể tham khảo các bước cài đặt và cấu hình MariaDB ở bài viết Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MariaDB trên CentOS 7.

– Bước 1: Cài đặt Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo trên CentOS 7 Minimal.

[root@tuanvd ~]# yum -y install httpd

Để cài đặt bạn phải sử Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

[root@tuanvd ~]# rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

cai dat phpmyadmin tren CentOS 7_1

Sau khi cài đặt Fedora Projects EPEL repo chúng ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra lại thông tin phiên bản “phpmyadmin”.

[root@tuanvd ~]# yum info phpMyAdmin

cai dat phpmyadmin tren CentOS 7_2

– Bước 2: Tiến hành cài đặt phpmyadmin trên CentOS 7 Minimal bằng lệnh sau.

[root@tuanvd ~]# yum -y install phpmyadmin

Khởi động Apache

[root@tuanvd ~]# systemctl start httpd

– Bước 3:
Sau khi cài đặt xong phpmyadmin trên CentOS 7 bạn không thể truy cập vào địa chỉ “http://yourip/phpmyadmin” bởi vì phpMyAdmin giới hạn quyền truy cập từ các ip khác. Để thay đổi, bạn sửa File phpMyAdmin.conf

[root@tuanvd ~]# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Tìm kiếm:

<IfModule mod_authz_core.c>
   # Apache 2.4
   <RequireAny>
    Require ip 127.0.0.1
    Require ip ::1
   </RequireAny>
</IfModule>

Sửa thành:

<IfModule mod_authz_core.c>
   # Apache 2.4
   <RequireAny>
    #Require ip 127.0.0.1
    #Require ip ::1
    Require all granted
   </RequireAny>
</IfModule>

Sau đó các bạn lưu file “phpmyadmin.conf” mà bạn đã cấu hình ở trên lai và restart lại dịch vụ “httpd” trên CentOS 7 Minimal.

[root@tuanvd ~]# systemctl restart httpd

Các bạn nhớ mở rule trên firewall cho phép dịch vụ httpd có thể đi qua nhé.

[root@tuanvd ~]# firewall-cmd --add-service=http

Bây giờ chúng ta đã có thể truy cập vào phpMyAdmin chỉ bằng ip của bạn.

cai dat phpmyadmin tren CentOS 7_3

Bây giờ bạn thử truy cập vào http://yourip/phpmyadmin (hay http://domain/phpmyadmin) lại xem

cai dat phpmyadmin tren CentOS 7_4

 

Tuanvd.com chúc bạn thành công

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here